Henleggelse statsadovkaten

Anmeldelse av Statsnett SF fra Naturvernforbundet i Porsanger – Avgjørelse i
klagesak
Politiet mottok anmeldelse av Statsnett AS fra Naturvernforbundet i Porsanger 04.11.2021. Politiet
henla saken 20.05.2022. Naturvernforbundet i Porsanger er informert om politiets henleggelse i
politiets brev av 16.06.2022. Naturvernforbundet har rettidig klaget på politiets henleggelse i brev av
07.07.2022. Klagen er oversendt statsadvokaten fra politiet i påtegning av 18.07.2022.

Statsadvokaten har vurdert klagen og har opprettholdt politiets henleggelse.


Anmeldelsen av Statsnett SF gjelder overtredelse av energiloven § 10-5, jf. § 10-7, jf. § 3-1 første
ledd om straff ved brudd på konsesjonsplikten for anlegg for produksjon, omforming, overføring og
fordeling av elektrisk energi. Grunnlaget for anmeldelsen oppfattes herfra å være at noen på vegne
av Statsnett SF i oktober og november 2021 har drevet oppmåling og satt ned oransje trepinner i
terrenget i Porsanger, i traseen for omsøkt kraftledning mellom Skaidi og Varangerbotn.

Politiet har mottatt brev fra Statsnett SF av 17.11.2021, og har i korrespondanse med Statsnett SF
blant annet mottatt konsesjonssøknad av desember 2020, kart over innmåling, varsel om
målearbeider og motorisert ferdsel sendt berørte reinbeitedistrikter i juni 2019, likelydende varsel
sendt berørte grunneiere i juni 2019, og annonser publisert i 2019 og 2021. Statsnett SF har opplyst
at det ikke er innkommet skriftlige tilbakemeldinger til varslene.

Statsadvokaten viser til energiloven § 3-1 som sier at anlegg for produksjon, omforming, overføring
og fordeling av elektrisk energi, ikke kan bygges, eies eller drives uten konsesjon. Det samme gjelder
ombygging eller utvidelse av bestående anlegg. Oppmåling og stikking av trase for kraftlinje
omfattes etter statsadvokatens oppfatning ikke av ordlyden («bygges, eies eller drives») i
bestemmelsen. Visere viser statsadvokaten til at matrikkelloven § 41 jf. matrikkelforskriften § 64 sier
at oppmålingsarbeid, herunder etablering av fastmerke og signal, kan utføres på privat og offentlig
grunn, på nærmere angitte vilkår, jf. også varslingsplikten i matrikkelloven § 43. Bestemmelsene
gjelder også for tilsvarende arbeider i forbindelse med tiltak som er konsesjonspliktige etter
energiloven, jf. matrikkelforskriften § 64 andre ledd bokstav b.

Statsadvokaten er etter dette kommet til at de forhold Statsnett SF er anmeldt for ikke er i strid med
konsesjonsplikten etter energiloven, og at det anmeldte forholdet ikke er straffbart. Saken forblir
henlagt.


Statsadvokatens avgjørelse i klagesak kan ikke påklages, jf. straffeprosessloven § 59a siste ledd
Likelydende brev er sendt Naturvernforbundet i Porsangerfjorden og Statsnett SF

Skroll til toppen