Henleggelse politiet

Orientering om henleggelse
Det vises til straffesak der Naturvernforbundet i Porsanger anmeldte Statnett for brudd på
energiloven § 10-5.
De informeres herved om at saken er henlagt av politiet den 20. mai 2022 da påtalemyndigheten
mener at det ikke er skjedd noe straffbart i denne saken.
Påtalemyndigheten skal treffe sine avgjørelser i straffesaker etter to grunnprinsipper. For å ta ut
tiltalebeslutning eller på annen måte å ilegge straffereaksjon skal påtalemyndigheten for det
første være overbevist om at gjerningspersonen har utvist straffeskyld, og for det andre være
overbevist om at det kan føres bevis for dette i retten. Det er påtalemyndigheten som har
bevisbyrden i straffesaker, og denne er streng. Påtalemyndigheten skal føre bevis utover enhver
rimelig og forstandig tvil både for at en mistenkt har utført en straffbar handling, og i tillegg har
utvist nødvendig straffeskyld.
Statnett er anmeldt for overtredelse av energiloven § 10-5. Påtalemyndigheten mener at verken
objektive eller subjektive vilkår for straff er oppfylt etter bestemmelsen, og saken er følgelig henlagt.
Du kan klage på henleggelsesbeslutningen til Statsadvokatene i Troms og Finnmark. Klagen sendes
til Finnmark politidistrikt. Klagefristen er tre uker fra dagen du mottar dette brevet, jf.
straffeprosessloven § 59 a.

Skroll til toppen